Migranter och solidariteter

Förhandlingar om värdighet i välfärdsmikro-offentlighet (SOLIDARITETER)

Detta projekt bryter ny mark genom att utforska hur solidaritet representeras och praktiseras i förhandlingarna om migrantens värdighet. Den undersöker den grundläggande frågan om vem som förtjänar och vem som inte anses förtjänar rätten till välfärdstjänster, hur värdighet förhandlas och med vilka konsekvenser, i samband med ökad mångfald som drivs av migration, omstrukturering och åtstramning. Sådana förhandlingar tjänar till att dra gränser mellan migranter som har tillgång till välfärdsstatens stöd och tjänster, eller som tros ha tillgång, och de som är uteslutna, till exempel för att de betraktas som ”icke-tillhörande” eller ansvariga för sin egen situation .

Metodologi

Med utgångspunkt från förståelsen att solidariteter är föreställda och praktiseras på olika sätt undersöker SOLIDARITETER nya former av samvaro (conviviality), friktion och ifrågasättande.  Variationen kommer att synliggöras och jämföras genom att utforska hur solidariteter informeras av olika kombinationer av välfärds- och migrationsregimer, både i stadsområden och på landsbygden/små städer med skiftande grad av mångfald och antal migranter. Vår flerplatslokaliserade etnografi i Danmark, Storbritannien och Sverige kommer att fokusera på sex välfärdsmikro-offentligheter.

Vi fokuserar på hur värdighet skapas genom migranternas generationsstatus och enligt rumsliga dimensioner i grannskapet där migranter bosätter sig. Vi strävar efter en djup och nyanserad förståelse av hur värdighet förhandlas och hur olika former av solidariteter utövas, i möten mellan migranter, gatubyråkrater och förespråkare och aktivister som erbjuder och ger stöd till migranter.

Forskningsfrågor

  • Hur, när, var och av vem är värdighet för migranter etablerade inom välfärdsmikro-offentlighet och med vilka resultat?
  • Hur påverkar migranters generationspositioner och rumsliga platser de mikro-offentliga förhandlingarna och med vilka resultat (om några) på migranternas tillgång till välfärdstjänster och stöd?
  • Hur påverkar mikro-offentliga förhandlingar om migrantvärdighet, inom och över fallstudierna, gör, praktiserade och föreställda solidariteter, och vad har det för konsekvenser för de respektive välfärds- och migrationsregimerna?

Centrala projektbegrepp

Solidaritet

Solidaritet är ett klassiskt samhällsvetenskapligt begrepp, ofta förstått som social sammanhållning, ömsesidigt stöd eller kollektiva socio-politiska projekt. Solidariteter är både föreställda och praktiserade, med varierande grad av inkludering och exkludering. Traditionellt betraktades solidaritet som framväxande ur statiska identitetsbaserade grupper. I detta projekt fokuserar vi på dynamiken i solidariteter skapade genom förhandlingar och kamp om skillnad och gemensamhet.

Välfärdsmikro-offentlighet

Välfärdsmikro-offentlighet avser lokala platser där rätten till stöd och tjänster förhandlas fram. Medan välfärds- och migrationspolitiken vanligtvis görs på (supra)nationell nivå, betonar forskning alltmer involveringen av olika lokala aktörer och institutioner i att genomföra men också utforma, ändra och producera variationer i nationell politik genom välfärdsmikro-offentligheter. De som utforskas i SOLIDARITETER involverar statliga, regionala och lokala institutioner, privata företag och det civila samhället inklusive migranter, solidaritetsgrupper och sociala rörelser.

Generation

Generation används i SOLIDARITETER med hänvisning till social ställning och sociala relationer. Kategorier av barndom, vuxen ålder och ålderdom skapas socialt, och genomsyras av skilda sammanhang och historiskt specifika betydelser, med konsekvenser för hur grupper och individer görs (o)värdiga. Små barn och äldre i majoritetsbefolkningen betraktas ofta som de mest värdiga i Europa, medan migranter anses vara de minst värdiga för stöd. Generationspositioner är inte entydiga utan påverkas intersektionell av kön, etnicitet, (upplevd) språkförmåga och migrationsstatus, vilket påverkar förståelserna om värdighet och förmågan att utnyttja den för att få tillgång till stöd och välfärdstjänster.

Rumslig och grannskap

Rumslig och grannskap är markörer för de platser där sociala relationer utvecklas och solidariteter förhandlas fram. Asylsökande och flyktingar placeras ofta (initialt) i perifera områden och små städer i nedgång som kämpar för att hålla välfärdstjänster öppna och tillgängliga, vilket väcker frågor om den lokala statens roll i flyktingbosättning och integration. Bosättningsspridning är emellertid en kontroversiell politik i hela Europa och har kritiserats som en del av en bestraffande strategi för att avskräcka migration. Eftersom nyanlända ofta placeras i förläggningar och separata bostadsområden och lokala områden diversifieras snabbt, skapar  åtstramnings-politik och privatisering av välfärdstjänster en känsla av ett nollsummespel. Uppfattningar om värdighet (om-)förhandlas när långvarig tillhörighet och uppehållstillstånd kommer i konflikt med positioneringen av nya migranter.

Främja dialog

SOLIDARITETER er kendetegnet ved forpligtelsen til at fremme dialog, refleksion og gensidig læring. Projektet forener et internationalt team af antropologer og sociologer med et akademisk rådgivningspanel og nøglerepræsentanter for projektets interessenter. Du kan holde dig orienteret på denne hjemmeside, hvor vi vil dele publikationer, rapporter, blogindlæg og offentliggøre nyheder omkring projekt-arrangementer inklusiv lanceringen af en dokumentarfilm og udstilling.

Vi vil meget gerne høre fra dig. Tag kontakt!

Migranter och solidariteter

Förhandlingar om värdighet i välfärdsmikro-offentlighet (SOLIDARITETER)

Detta projekt bryter ny mark genom att utforska hur solidaritet representeras och praktiseras i förhandlingarna om migrantens värdighet. Den undersöker den grundläggande frågan om vem som förtjänar och vem som inte anses förtjänar rätten till välfärdstjänster, hur värdighet förhandlas och med vilka konsekvenser, i samband med ökad mångfald som drivs av migration, omstrukturering och åtstramning. Sådana förhandlingar tjänar till att dra gränser mellan migranter som har tillgång till välfärdsstatens stöd och tjänster, eller som tros ha tillgång, och de som är uteslutna, till exempel för att de betraktas som ”icke-tillhörande” eller ansvariga för sin egen situation .

Metodologi

Med utgångspunkt från förståelsen att solidariteter är föreställda och praktiseras på olika sätt undersöker SOLIDARITETER nya former av samvaro (conviviality), friktion och ifrågasättande.  Variationen kommer att synliggöras och jämföras genom att utforska hur solidariteter informeras av olika kombinationer av välfärds- och migrationsregimer, både i stadsområden och på landsbygden/små städer med skiftande grad av mångfald och antal migranter. Vår flerplatslokaliserade etnografi i Danmark, Storbritannien och Sverige kommer att fokusera på sex välfärdsmikro-offentligheter.

Vi fokuserar på hur värdighet skapas genom migranternas generationsstatus och enligt rumsliga dimensioner i grannskapet där migranter bosätter sig. Vi strävar efter en djup och nyanserad förståelse av hur värdighet förhandlas och hur olika former av solidariteter utövas, i möten mellan migranter, gatubyråkrater och förespråkare och aktivister som erbjuder och ger stöd till migranter.

Forskningsfrågor

  • Hur, när, var och av vem är värdighet för migranter etablerade inom välfärdsmikro-offentlighet och med vilka resultat?
  • Hur påverkar migranters generationspositioner och rumsliga platser de mikro-offentliga förhandlingarna och med vilka resultat (om några) på migranternas tillgång till välfärdstjänster och stöd?
  • Hur påverkar mikro-offentliga förhandlingar om migrantvärdighet, inom och över fallstudierna, gör, praktiserade och föreställda solidariteter, och vad har det för konsekvenser för de respektive välfärds- och migrationsregimerna?

Centrala projektbegrepp

 

Solidaritet

Solidaritet är ett klassiskt samhällsvetenskapligt begrepp, ofta förstått som social sammanhållning, ömsesidigt stöd eller kollektiva socio-politiska projekt. Solidariteter är både föreställda och praktiserade, med varierande grad av inkludering och exkludering. Traditionellt betraktades solidaritet som framväxande ur statiska identitetsbaserade grupper. I detta projekt fokuserar vi på dynamiken i solidariteter skapade genom förhandlingar och kamp om skillnad och gemensamhet.

Välfärdsmikro-offentlighet

Välfärdsmikro-offentlighet avser lokala platser där rätten till stöd och tjänster förhandlas fram. Medan välfärds- och migrationspolitiken vanligtvis görs på (supra)nationell nivå, betonar forskning alltmer involveringen av olika lokala aktörer och institutioner i att genomföra men också utforma, ändra och producera variationer i nationell politik genom välfärdsmikro-offentligheter. De som utforskas i SOLIDARITETER involverar statliga, regionala och lokala institutioner, privata företag och det civila samhället inklusive migranter, solidaritetsgrupper och sociala rörelser.

Generation

Generation används i SOLIDARITETER med hänvisning till social ställning och sociala relationer. Kategorier av barndom, vuxen ålder och ålderdom skapas socialt, och genomsyras av skilda sammanhang och historiskt specifika betydelser, med konsekvenser för hur grupper och individer görs (o)värdiga. Små barn och äldre i majoritetsbefolkningen betraktas ofta som de mest värdiga i Europa, medan migranter anses vara de minst värdiga för stöd. Generationspositioner är inte entydiga utan påverkas intersektionell av kön, etnicitet, (upplevd) språkförmåga och migrationsstatus, vilket påverkar förståelserna om värdighet och förmågan att utnyttja den för att få tillgång till stöd och välfärdstjänster.

Rumslig och grannskap

Rumslig och grannskap är markörer för de platser där sociala relationer utvecklas och solidariteter förhandlas fram. Asylsökande och flyktingar placeras ofta (initialt) i perifera områden och små städer i nedgång som kämpar för att hålla välfärdstjänster öppna och tillgängliga, vilket väcker frågor om den lokala statens roll i flyktingbosättning och integration. Bosättningsspridning är emellertid en kontroversiell politik i hela Europa och har kritiserats som en del av en bestraffande strategi för att avskräcka migration. Eftersom nyanlända ofta placeras i förläggningar och separata bostadsområden och lokala områden diversifieras snabbt, skapar  åtstramnings-politik och privatisering av välfärdstjänster en känsla av ett nollsummespel. Uppfattningar om värdighet (om-)förhandlas när långvarig tillhörighet och uppehållstillstånd kommer i konflikt med positioneringen av nya migranter.

Främja dialog

SOLIDARITETER er kendetegnet ved forpligtelsen til at fremme dialog, refleksion og gensidig læring. Projektet forener et internationalt team af antropologer og sociologer med et akademisk rådgivningspanel og nøglerepræsentanter for projektets interessenter. Du kan holde dig orienteret på denne hjemmeside, hvor vi vil dele publikationer, rapporter, blogindlæg og offentliggøre nyheder omkring projekt-arrangementer inklusiv lanceringen af en dokumentarfilm og udstilling.

Vi vil meget gerne høre fra dig. Tag kontakt!

GET UPDATES

Read our privacy policy.